Chương trình đào tạo

Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT (Áp dụng từ K73)

Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT (Áp dụng từ K73).

Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT (Áp dụng từ K72)

Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT (Áp dụng từ K72).

Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT (Từ năm học 2018-2019)

Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghệ GTVT (Từ năm học 2018-2019).

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin hệ Đại học chính quy.

Chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông hệ Đại học chính quy.