Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội.
Website: http://fit.utt.edu.vn/
Email: vpkcntt@utt.edu.vn

Lịch sử: Khoa Công nghệ thông tin được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1457/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

Tổ chức nhân sự:

  • Trưởng Khoa: TS. Lê Chí Luận
  • Phó Trưởng khoa: TS. Đỗ Xuân Thu

Đơn vị trực thuộc:

  • Tổ Văn Phòng Khoa
  • Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính
  • Bộ môn Điện tử viễn thông
  • Bộ môn Cơ điện tử

Tổng số CB-GV-CNV: 49 Giảng viên

Chức năng:

Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ sau đại học và các trình độ khác thuộc khối ngành công nghệ thông tin, điện tử theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất


Tệp đính kèm