Học bổng

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Thông báo chương trình học bổng trao đổi với đại học Hamburg (CHLB Đức) đợt 2 năm học 2023

Thông báo chương trình học bổng trao đổi với đại học Hamburg (CHLB Đức) đợt 2 năm học 2023.

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hamburg (CHLB Đức) năm học 2023-2024

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hamburg (CHLB Đức) năm học 2023-2024.

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức

Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức.