Kế hoạch học bù ngày 29/4/2024

Kế hoạch học bù cho ngày 29/4/2024 được thực hiện vào ngày 04/5/2024 (thứ 7) theo TKB của ngày 29/4/2024.

Hình thức học: Trực tuyến (online).

Đề nghị SV các lớp cập nhật và triển khai đúng kế hoạch.


Tệp đính kèm