Thi đua - Khen thưởng

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học kỳ Quốc phòng An ninh và GDTC (đợt 3 năm học 2023-2024)

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học kỳ Quốc phòng An ninh và GDTC (đợt 3 năm học 2023-2024).

Quyết định khen thưởng công tác Hội và phong trào SV năm học 2022-2023

Quyết định khen thưởng công tác Hội và phong trào SV năm học 2022-2023.

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác Hội và phong trào SV năm học 2022-2023

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác Hội và phong trào SV năm học 2022-2023.

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023.

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình TSMT 2023

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình TSMT 2023.