Văn phòng khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Phòng 401 – Nhà H3 – Trường Đại học Công nghệ GTVT

Email: vpkcntt@utt.edu.vn

Tổ chức nhân sự:

  • Trưởng Khoa - Phó Trưởng Khoa CNTT
  • Tổng cộng CB-GV: 6 (trong đó Tiến sĩ: 2, Thạc sĩ: 4)

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS. Lê Chí Luận

Trưởng Khoa CNTT

 

2

TS. Đỗ Xuân Thu

Phó Trưởng khoa CNTT

 

3

ThS. Trần Duy Dũng

Giảng viên

 

4

ThS. Ngô Việt Phương

Giảng viên  

5

ThS. Triệu Đình Mạnh

Giảng viên

 

6

ThS. Cao Xuân Hoàng

Giảng viên

 

Chức năng:


Tệp đính kèm