Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN/CVHT xác nhận tình trạng học tập.

Hạn nhận phản hồi: 10h00 ngày 24/2/2020.

Sau thời gian trên sinh viên không phản hồi Khoa sẽ làm danh sách đề nghị xóa tên.


Tệp đính kèm