Thông báo

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 3 năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 3 năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 2 (kỳ chính) năm học 2022-2023 cho sv Khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 2 (kỳ chính) năm học 2023-2024.

Thông báo mở đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 5 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023) lần 4

Thông báo mở đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 5 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023) lần 4.

Thông báo danh sách sinh viên K72 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 5/2023

Thông báo danh sách sinh viên K72 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 5/2023.

Thông báo mở đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 5 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023) lần 3

Thông báo mở đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 5 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023) lần 3.