Thông báo

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo v/v giao nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm các lớp Khoa CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo v/v giao nhiệm GVCN cho sinh viên các lớp Khoa CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3).

Thông báo kiểm tra và đăng ký đề tài cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin

Thông báo kiểm tra và đăng ký đề tài cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin (mã HT) và Công nghệ thông tin (mã TT).