Thông báo thời khoá biểu kỳ phụ 9 năm học 2023-2024

VPK thông báo Thời khóa biểu Kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT theo file đính kèm.