Học lại, Học cải thiện

Thông báo thời khoá biểu kỳ phụ 9 năm học 2023-2024

Thông báo thời khoá biểu kỳ phụ 9 năm học 2023-2024.

Thông báo lần 1: Đăng ký HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 10 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024)

Thông báo lần 1: Đăng ký HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 10 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 9 (Kỳ phụ 9) - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 3 (Kỳ phụ 3) - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 2).