Học lại, Học cải thiện

Thông báo Thời khoá biểu kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT

Thông báo Thời khoá biểu kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT.

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4)

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 4).

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3)

Thông báo về đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 3).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 2).

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 8.1 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024) từ 08/4/2024 - 16/6/2024 (10 tuần).