Thông báo

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT.

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2023

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2023, cụ thể như sau:.

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 2 - tháng 11, 12)

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 2).

Thông báo kế hoạch - danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT (các lớp 73HT)

Thông báo kế hoạch - danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT (các lớp 73HT).

Thông báo mức học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên Khoa CNTT

Thông báo mức học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên Khoa CNTT.