Đồ án tốt nghiệp

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành CNKT Cơ điện tử năm 2023.

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023.

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023

Quyết định Giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin năm 2023.

Thông báo kiểm tra và đăng ký đề tài cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin

Thông báo kiểm tra và đăng ký đề tài cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin (mã HT) và Công nghệ thông tin (mã TT).

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023

Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023.