Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023, chi tiết sinh viên xem theo file đính kèm!


Tệp đính kèm