Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú năm 2015


Tệp đính kèm