Một số lưu ý với SV tham dự kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021

Một số lưu ý với SV tham dự kì thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 12/2021

Chi tiết sinh viên xem tại link:

https://utt.edu.vn/daotao/thong-bao/mot-so-luu-y-voi-sv-tham-ki-thi-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-noi-bo-dot-thang-122021-a13792.html

 


Tệp đính kèm