Rà soát kết quả học tập sinh viên phục vụ công tác xử lý học vụ sinh viên khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo:

  Danh sách các sinh viên bị xử lý học vụ.

Sinh viên có thắc mắc liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào tạo: 02438547536, 02435526713.