Thông báo kế hoạch học tập chi tiết năm học 2019-2020 cho sinh viên khoa CNTT

Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm!

Mọi thắc mắc sv liên hệ GVCN-CVHT của lớp để được tư vấn!