Thông báo về mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Nhà trường Thông báo về mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:


Tệp đính kèm