Thông báo v/v giao nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm các lớp Khoa CNTT học kỳ 1 năm học 2023-2024

Gửi các bạn sinh viên,

Theo QĐ 5146 về việc giao nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), từ học kỳ 1 năm học 2023-2024, Nhà trường phân công các Giảng viên thuộc Khoa phụ trách công tác GVCN cho các lớp. GVCN có trách nhiệm tổ chức quản lý lớp trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt tập thể theo quy định công tác GVCN của Nhà trường. 

Danh sách phân công theo lớp, các bạn xem theo file đính kèm! Các bạn đọc kỹ thông tin để biết khi có thắc mắc sẽ liên hệ đúng với giảng viên phụ trách.