THÔNG BÁO V/V GIAO NHIỆM VỤ GVCN - CVHT TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Gửi các bạn sinh viên,
Từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 Nhà trường giao nhiệm vụ mới cho Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập (GVCN-CVHT).
Mỗi một lớp sẽ có 02 giảng viên phụ trách:

                 - 01 giảng viên phụ trách công tác chủ nhiệm (gọi tắt là GVCN)
                 - 01 giảng viên phụ trách công tác cố vấn học tập (gọi tắt là CVHT)

Danh sách phân công theo và thông tin liên hệ xem Quyết định và file đính kèm. Nhiệm vụ - Quyền hạn của GVCN và CVHT có sự khác biệt. Các bạn đọc kỹ thông tin để biết khi có thắc mắc sẽ liên hệ đúng với giảng viên phụ trách.