Thực tập

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập ngoài trường dành cho sv K69-70 Khoa CNTT

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập ngoài trường dành cho sv K69-70 Khoa CNTT.

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập dành cho sv K68 K69 (K67 đã có qđ gia hạn) Khoa CNTT

Thông báo mở đăng ký học lại - các học phần Thực tập chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên K68-K69 (K67 đã có QĐ gia hạn) khoa CNTT.

Thông báo mở đăng ký học lại - các học phần Thực tập chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên K67-69 khoa CNTT

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập chuyên ngành, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên từ K67 đến K69.

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp đợt 2 khóa 67

Khoa CNTT thông báo quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

Thông báo danh sách sinh viên khóa 67 tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên khóa 67 tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020....