Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn SV đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn đăng kí học ghép (chỉ dành cho học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023

Tin tức - Sự kiện

Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023

Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO V/V GIAO NHIỆM VỤ GVCN - CVHT TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Thông báo giao nhiệm vụ GVCN - CVHT từ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023