Kế hoạch - Danh sách thi

Thông báo lịch thi - Danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên Khoa CNTT

Thông báo lịch thi - Danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên Khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 2 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi - danh sách thi vòng 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt tháng 4/2024)

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt tháng 4/2024).

Thông báo lịch thi - Danh sách thi kỳ phụ 8.1/2024 và thi vòng 2 kỳ phụ 9/2023

Thông báo lịch thi - Danh sách thi kỳ phụ 8.1/2024 và thi vòng 2 kỳ phụ 9/2023.

Thông báo lịch thi - danh sách thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 2) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo lịch thi - danh sách thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 2) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT.