Kế hoạch - Danh sách thi

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 3)

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 3).

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 (nấc 1) năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 9 năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 2)

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên khoa CNTT (đợt 2).

Thông báo kế hoạch - danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT (các lớp 73HT)

Thông báo kế hoạch - danh sách thi vòng 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT (các lớp 73HT).