Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2024 (dự kiến)

Chi tiết sv xem tại link của phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT: https://utt.edu.vn/dbcldt/xet-tot-nghiep-n816.html 


Tệp đính kèm