Phát động Cuộc thi "Sinh viên UTT với ý tưởng Khởi nghiệp" năm 2022

Chi tiết sinh viên xem trong file thông báo đính kèm