Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Khoa Công nghệ thông tin thông báo
        Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025;
        Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;
        Căn cứ Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Trường;
        Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học  Công nghệ Giao thông vận tải. Nội dung quyết định bao gồm văn bản đi kèm (xem trong tệp đính kèm).