Thông báo bổ sung kế hoạch thi vòng 2 môn Toán 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên K72

Văn phòng Khoa CNTT thông báo bổ sung kế hoạch thi vòng 2 môn Toán 2 (DC1CB41) năm học 2021-2022 cho sinh viên K72 như sau: 


Tệp đính kèm