Thông báo mức học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên Khoa CNTT

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 1225/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong hai năm học liên tiếp (2020-2021 và 2021-2022), Nhà trường giữ nguyên mức học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí, nhằm chung tay cùng toàn dân tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP) quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, mức học phí đối với người học của Trường năm học 2022-2023 có thể tăng gấp 2 lần so với mức áp dụng trong năm học 2021-2022. Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn với phụ huynh và người học, Nhà trường chủ trương xây dựng lộ trình tăng học phí phù hợp. Theo đó, năm học 2022-2023, mức học phí chỉ tăng 10% so với năm học 2021-2022 đối với tất cả các ngành và trình độ đào tạo.

Năm học 2023- 2024, theo lộ trình tăng học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, mức học phí tăng khoảng 13% so với năm học 2022-2023. Tuy nhiên, căn cứ văn bản số 5459/BGDĐT-KHTC ngày 02/10/2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024, trong đó “đối với học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập, lùi lộ trình học phí 01 năm so với lộ trình học phí quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP”, Nhà trường thông báo mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với người học bằng mức thu học phí năm học 2022-2023 tại Thông báo số 3836/TB-ĐHCNGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Như vậy, đầu năm học 2023-2024, do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nên Nhà trường mới chỉ tạm thu của sinh viên K74 là 8 triệu đồng, các sinh viên khoá cũ tạm thu theo mức học phí cũ. Sinh viên nào đóng thiếu so với mức thu theo thông báo mới nhất thì sẽ phải đóng bổ sung; nếu sinh viên đóng thừa sẽ được bảo lưu chuyển sang kỳ tiếp theo