Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

VPK thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT theo file đính kèm. Trong đó có Theo lớp, theo phòng và theo mã môn học.