Thông báo thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 chính thức từ ngày 25/9/2023

VPK Thông báo thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 chính thức từ ngày 25/9/2023, trong đó có thay đổi từ K71-K73 và bổ sung dành cho K74. Chi tiết SV xem theo file đính kèm!