Thông báo thời khóa biểu học kỳ chính 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khoa CNTT

1. Học kỳ chính 2 - năm học 2023 - 2024 bắt đầu từ 15/01/2024.

2. Cán sự lớp tổng hợp đăng ký  cho lớp theo bản cứng (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm, tích dấu x trên file, không tích bằng tay), cho thành viên lớp ký tên (không ký hộ, ký thay) - Lấy chữ ký GVCN và gửi lại về Văn phòng Khoa CNTT (P401 - H3) trước 17h00 ngày 17/01/2024. 

3. Thời khóa biểu theo lớp SV xem theo file đính kèm.

Khoa Công nghệ thông tin