Thông báo Thời khoá biểu kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo Thời khoá biểu kỳ phụ - Đợt 8.4 - Năm học 2023-2024 cho sv khoa CNTT. Chi tiết theo file đính kèm!