Thông báo về việc thực tập cho sinh viên khóa 67, sv khóa 65 - 66 đăng ký học Kỹ sư các ngành của Khoa CNTT

Thông báo về việc thực tập cho sinh viên khóa 67, sv khóa 65 - 66 đăng ký học Kỹ sư các ngành của Khoa CNTT:
- Ngành CNKT Điện tử truyền thông: thực tập Thiết kế mạng và hệ thống truyền thông
- Ngành Hệ thống thông tin: thực tập Kỹ sư hệ thống thông tin
- Ngành Truyền thông và mạng máy tính: thực tập Thiết kế mạng và hệ thống truyền thông
Thời gian thực tập: từ ngày 13/07/2020
Địa điểm thực tập:
- Sinh viên tự đề xuất địa điểm thực tập nộp giấy tiếp nhận của công ty tại VPK CNTT trước 16h00 thứ Năm ngày 09/07/2020
- Những sinh viên không có địa điểm thực tập sẽ được bộ môn phân công và phải chấp hành thời gian, nội quy, quy chế của đơn vị thực tập.