Thông báo về việc thực tập đối với sinh viên khóa 68 chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành Truyền thông & mạng máy tính, học kỳ 1 năm học 2020-2021

Để đảm bảo tiến độ chương trình học Khoa CNTT thông báo tới toàn bộ sinh viên khóa 68 thuộc hai chuyên ngành Điện tử viễn thông và chuyên ngành Truyền thông & mạng máy tính các học phần Thực tập trong học kỳ 1 năm học 2020-2021, bao gồm:

ĐTVT (tổng 7 tín): 

- Thực tập tốt nghiệp: 7 tín

TTMMT (tổng 10 tín):

- Thực tập Chuyên ngành mạng: 3 tín 

- Thực tập Công nghệ thông tin: 3 tín 

- Thực tập tốt nghiệp: 4 tín 

Đối với sinh viên tự liên hệ đơn vị thực tập yêu cầu nộp đơn xác nhận của đơn vị về Bộ môn vào hai ngày 19/8 và 20/8/2020 (bộ môn ĐTVT: phòng 403.H1; bộ môn TTMMT: 405.H1; sau thời gian trên bộ môn sẽ không nhận đơn, mẫu đơn xem file đính kèm). Những sinh viên không tự liên hệ được đơn vị thực tập Khoa sẽ sắp xếp và phân công đơn vị thực tập.

*Sau khi xin xác nhận sinh viên điền đầy đủ thông tin liên hệ bao gồm: Số điện thoại, email, địa chỉ thường trú vào mặt sau đơn.