Xử lý học vụ

Thông báo danh sách sinh viên K71 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 11/2023

Thông báo danh sách sinh viên K71 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 11/2023.

Thông báo danh sách sinh viên K72 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 5/2023

Thông báo danh sách sinh viên K72 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 5/2023.

Danh sách sinh viên Khoa CNTT buộc thôi học gửi phòng đào tạo tháng 3/2023

Danh sách sinh viên Khoa CNTT buộc thôi học gửi phòng đào tạo tháng 3/2023.

Thông báo danh sách sinh viên trong diện xử lý học vụ Khoa CNTT 3/2023

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN/CVHT xác nhận tình trạng học tập..