DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CNTT XỬ LÝ HỌC VỤ HÌNH THỨC THÔI HỌC GỬI ĐÀO TẠO TỪ K68 ĐẾN K71

Theo thông báo ngày 01/4/2022 : https://fit.utt.edu.vn/vi/danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-sinh-vien-tu-k68-den-k71-khoa-cntt.html

Khoa CNTT gửi danh sách sinh viên xử lý học vụ xuống phòng Đào tạo chi tiết trong file đính kèm. 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Giáo viên chủ nhiệm.


Tệp đính kèm