Danh sách xét tốt nghiệp chính thức đợt tháng 12/2022

Chi tiết danh sách sinh viên xem trong file đính kèm.