Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT đợt tháng 4/2023 (chính thức)

Danh sách chi tiết, sinh viên xem tại link: https://utt.edu.vn/dbcldt/cong-tac-dam-bao-chat-luong/danh-sach-xet-tot-nghiep-dot-thang-4-chinh-thuc-a14826.html

 


Tệp đính kèm