Danh sách xét tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT đợt tháng 7/2023 (chính thức)

Danh sách chi tiết, sv xem tại link https://utt.edu.vn/dbcldt/thong-bao/danh-sach-tot-nghiep-dot-thang-7-nam-2023-chinh-thuc-a15041.html 


Tệp đính kèm