Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến 27.12.2022

Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm!