Hướng dẫn SV đăng kí học ghép (chỉ dành cho SV học mới) trong kì chính 1 năm học 2022 – 2023

Chi tiết sinh viên xem tại link: https://utt.edu.vn/daotao/tin-tuc/thong-bao/tin-tuc/thong-bao/huong-dan-sv-dang-ki-hoc-ghep-chi-danh-cho-sv-hoc-moi-trong-ki-chinh-1-nam-hoc-2022-2023-a14309.html

 


Tệp đính kèm