Hướng dẫn thi trắc nghiệm kết thúc tuần sinh hoạt công dân dành cho sv K74 Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT thông báo về việc thi tuần Sinh hoạt công dân K74 ngày 24/9/2023 như sau:

1. Sinh viên xem mã sinh viên dự thi, ca thi trong các sheet của file "DanhSachThiSinhGanCaThi" đính kèm.
2. Sinh viên xem hướng dẫn làm bài thi theo file "HuongDanSinhVienLamBaiThi" đính kèm.
3. Nếu gặp khó khăn trong việc đăng nhập làm bài thi, sinh viên có thể liên hệ thầy cô để được hỗ trợ: