Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 01/2022

Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 01/2022 chi tiết sinh viên xem tại link:

https://utt.edu.vn/daotao/tin-tuc/thong-bao/tin-tuc/thong-bao/lich-thi-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-noi-bo-dot-thang-012022-a13867.html


Tệp đính kèm