Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 06/2022

Chi tiết sinh viên xem tại link: 

https://utt.edu.vn/daotao/thong-bao/lich-thi-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-noi-bo-dot-thang-062022-a14196.html

 


Tệp đính kèm