Quy định miễn học phần Tiếng Anh cơ bản và quy đổi điểm đối với sinh viên hệ ĐHCQ

Chi tiết sinh viên xem file đính kèm.