Quyết định giao đồ án tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy

1. Sinh viên chuyên ngành : 

   + Công nghệ thông tin

   + Hệ thống thông tin 

Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp là 12 tuần kể từ ngày 21/02/2022

Chi tiết về Giảng viên hướng dẫn và các mốc thời gian nộp báo cáo sinh viên liên hệ với thầy

Phạm Đức Anh - Phó trưởng Bộ môn: 0975.790.500

2. Sinh viên chuyên ngành: 

   + Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp là 12 tuần kể từ ngày 07/03/2022

Chi tiết về Giảng viên hướng dẫn và các mốc thời gian nộp báo cáo sinh viên liên hệ với thầy

Lương Hoàng Anh - Phụ trách Bộ môn: 0982.010.579

3. Sinh viên chuyên ngành: 

   + CNKT Điện tử viễn thông

Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp là 12 tuần kể từ ngày 21/03/2022

Chi tiết về Giảng viên hướng dẫn và các mốc thời gian nộp báo cáo sinh viên liên hệ với thầy

Đỗ Xuân Thu - Trưởng Bộ môn: 0968.701.682                                                      

Cô Ngô Thị Thu Tình - Phó trưởng Bộ môn: 0979.340.258