TB BỔ SUNG CHO KÌ THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ - ĐỢT THÁNG 03/2022

Chi tiết sinh viên xem tại link: https://utt.edu.vn/daotao/tin-tuc/thong-bao/tin-tuc/thong-bao/tb-bo-sung-cho-lich-thi-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-noi-bo-dot-thang-032022-a13958.html


Tệp đính kèm