Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 12 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 1)

Thông báo chi tiết sinh viên xem tại link:

https://utt.edu.vn/daotao/thong-bao/thong-bao-bo-sung-vv-dang-ki-hoc-dot-12-nam-hoc-2021-2022-lan-1-a13804.html

 


Tệp đính kèm