Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 3 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 1)

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 3 năm học 2021 - 2022 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN. Thời gian đăng kí: Từ ngày 13/3/2022 đến 11h00 ngày 14/3/2022.

Đặc biệt lưu ý: 

  - SV đăng ký nhiều môn nhưng không đề xuất lịch học, để lịch học theo Nhà trường nhiều khả năng sẽ bị trùng thời gian học nên SV hết sức chú ý việc trùng lịch học giữa các môn, nếu trùng lịch học sẽ không đăng ký được khi đó phải tự giảm bớt môn đăng ký.

   - SV xem cụ thể các lớp được mở đăng kí trong file đính kèm

   - Đợt học này chỉ dành cho SV học lại, học cải thiện.

   - Phòng Đào tạo sẽ thông báo các lớp học phần được Mở / Hủy trong đợt đăng kí này trước ngày 17/3/2021.

   - Những SV đã đăng kí ở bản cứng (nộp về các Văn phòng Khoa) bắt buộc phải đăng kí. Các SV chưa đăng kí ở bản cứng nếu có nguyện vọng vẫn được phép đăng kí thêm

  - Khi đăng kí, SV xem lại lịch học chuẩn và xem kĩ mã, tên của học phần được mở có đúng với học phần theo CTĐT mình đang học không, đặc biệt là mã học phần.

  - SV nhớ nộp học phí đúng hạn.

  - SV xem thêm các thông tin về Đợt 3 tại  https://utt.edu.vn/daotao/thong-bao/thong-bao-vv-dang-ki-hoc-dot-3-nam-hoc-2021-2022-csdt-ha-noi-a13901.html